BIP.gov.pl

instrukcja korzystania z BIP

W 2001 roku – na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:

· stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych,

· strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności (a więc nie jest to lista zamknięta) następujące podmioty:

1. organy władzy publicznej,

2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,

4. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,

5. podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,

6. podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,

7. podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,

8. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,

9. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,

10. podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,

11. związki zawodowe i ich organizacje,

12. partie polityczne,

13. inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną. Minister właściwy ds. informatyzacji zobligowany jest do budowy i utrzymania strony głównej biuletynu.

Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – między innymi:

· swój status prawny lub formę prawną,

· przedmiot działania i kompetencje,

· organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,

· majątek, którym dysponuje,

· tryb działania,

· sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,

· informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Reasumując – Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do uzyskania przez wszystkich spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej.

Strony Biuletynu Informacji Publicznej powinny:

· spełniać minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;

· winny być zaprojektowane w sposób umożliwiający ich modyfikację, uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa BIP.

Treści zgromadzone na stronach BIP:

· są udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości;

· nie są zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem.

Informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.

(ze strony Biuletynu Informacji Publicznej)

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Paweł Grzędzicki
Publikacja dnia: 25.09.2018
Podpisał: Paweł Grzędzicki
Dokument z dnia: 25.09.2018
Dokument oglądany razy: 20713
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu