BIP.gov.pl

Nabór na stanowisko kierowca – pracownik gospodarczy w Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Elblągu (nr Nabór na stanowisko kierowca – pracownik gospod)

koniec: 27.01.2021, 15:00, rozstrzygnięcie: 09.02.2021, 13:53 (rozstrzygnięty), kontakt: tel. 55 232 70 80

                                                       

                                                          INFORMACJA

o nie rozstrzygnięciu naboru na stanowisko kierowca – pracownik gospodarczy
w Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Elblągu


Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko nie został wybrany kandydat do pracy.

Uzasadnienie

Brak spełnienia wymogów formalnych przez aplikujących.

 

 

 

Graniczna Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje osobę do pracy
na stanowisko kierowca – pracownik gospodarczy. 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze całego etatu 

Wymagania:

 • prawo jazdy kat B,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie średnie zawodowe,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku,
 • posiadanie uzdolnień technicznych i predyspozycji do prac manualnych,
 • znajomość specyfiki Stacji oraz obszaru terytorialnego.

 

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność,
 • predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, sumienność, rzetelność,
 • wysoka kultura osobista, dyskrecja,
 • punktualność,
 • systematyczność,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zleconych zadań w zakresie przewozu osób, materiałów i sprzętu
 • utrzymywanie pojazdu w stałej gotowości eksploatacyjnej oraz używanie go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem
 • codzienna obsługa, konserwacja i drobne naprawy pojazdu (m. in. sezonowa zmiana ogumienia)
 • utrzymywanie porządku w miejscu pracy, dbanie o powierzony pojazd oraz jego wyposażenie,
 • natychmiastowe zgłaszanie wszelkich uszkodzeń pojazdu i konieczności przeprowadzania napraw wykraczających poza zakres obsługi codziennej, konieczności zakupu części zamiennych, ogumienia i narzędzi
 • pomoc przy rozładunku dostaw oraz dystrybucji wyposażenia i materiałów do pomieszczeń
 • wykonywanie czynności poleconych przez przełożonych, niezbędnych do utrzymania w dobrym stanie budynków, wyposażenia jednostki,  wykonywanie drobnych napraw  
 • wykonywanie innych prac nie wymienionych wyżej, poleconych przez przełożonych

Osoby zainteresowane, spełniające wyżej wymienione wymagania, proszone są o składanie ofert
do dnia 27.01.2021 r. (curriculum vitae, list motywacyjny, kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy; inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach; pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sekretariat@gsseelblag.pl bądź faksem na nr (55) 2337409

Oferty  odrzucone  zostaną  komisyjnie  zniszczone.  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani  zostaną  powiadomieni  o  terminie  postępowania  kwalifikacyjnego.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55)2327080

W ofercie prosimy o wpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony osób fizycznych w związku
z  przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO).

Inne informacje. Nasza jednostka jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,  pochodzenie  etniczne,  wyznanie,  orientacje  seksualną  czy  też  jakąkolwiek  inną  cechę prawnie chronioną.

Dane osobowe – Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z  dnia  27 kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO),  administrator  informuje  o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Graniczna Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Elblągu zwana dalej „Administratorem danych”.

2. Z  inspektorem  ochrony  danych  (IOD)  wyznaczonym  przez  administratora  może  się  Pani/Pan kontaktować:

1) pocztą  tradycyjną  na  adres:  Inspektor  Ochrony  Danych, Graniczna Stacja Sanitarno  -Epidemiologiczna w Elblągu ul. Bema 17 82-300 Elbląg

2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@gsseelblag.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacjina  stanowisko pracy w Granicznej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Elblągu , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(w związku z  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  w  jednym  lub  większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 221-Kodeksu  pracy oraz  udzielonej  przez  Panią/Pana zgody w zakresie,  w  jakim  zostały  przez  Panią/Pana  podane  dane  dodatkowe  (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne.

4. Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  udostępnione  wyłącznie  organom  upoważnionym  na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko w Granicznej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Elblągu zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji lub zatrudnienia wybranego kandydata.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

1) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, w  tym  prawo  do  uzyskania  kopii  tych danych,ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3) cofnięcia  zgody  i  usunięcia  danych  w  zakresie  danych,  które  zostały  podane  dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  wzięcia  udziału w procedurze rekrutacji na stanowisko pracy w Granicznej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Elblągu.

8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Paweł Grzędzicki
Publikacja dnia: 13.01.2021, 20:55

Dokument oglądany razy: 18816
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu