BIP.gov.pl

koordynator dostępności / deklaracja dostępności

Sylwia Wójcicka 

tel. (55) 232 70 80 wew. 107

e-mail:  s.wojcicka@gsseelblag.pl

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Graniczną Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Elblągu,

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Graniczną Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Elblągu,

3) monitorowanie działalności Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Elblągu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

                                    

               Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej 

              Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu

Graniczna Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.bip.gsseelblag.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Granicznej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Elblągu

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Częściowo brak jest poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacja mobilna

Brak

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Grzędzicki, adres poczty elektronicznej p.grzedzicki@gsseelblag.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 552327080. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- Organ nadzorujący: Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

- adres: ul. Gen. J. Bema 17 , 82-300 Elbląg

- e-mail: sekretariat@gsseelblag.pl

- telefon: 55 232 70 80

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu, prowadzi działalność w czterech budynkach: 

Siedziba główna ul. Bema 17 , 82-300 Elbląg - mieści się na pierwszym piętrze budynku usytuowanego na ternie Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. 

Budynek ul. Bema 7 , 82-300 Elbląg - budynek pod nadzorem konserwatorskim - nie dostosowany technicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek ul. Bema 40, 82-300 Elbląg - budynek nie dostosowany technicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami

Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno - Epidemiologicznej w Bezledach - budynek dostosowany technicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami.

GSSE zapewnia dostęp alternatywny do swojej siedziby. Pracownicy zapewnią wszelką niezbędną pomoc osobie odwiedzającej. Osoby niepełnosprawne mają możliwość podjazdu pod same drzwi wejściowe gdzie zostaną obsłużeni.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Paweł Grzędzicki
Publikacja dnia: 31.03.2021
Podpisał: Paweł Grzędzicki
Dokument z dnia: 31.03.2021
Dokument oglądany razy: 3842
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu